Regulamin

REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKÓW LETNISKOWYCH
„MAZURSKA LABA”

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji, najmu i korzystania z domków letniskowych (dalej „Domki”) na terenie obiektu Mazurska Laba (dalej „Obiekt”) będącego własnością i zarządzanego przez JP2A Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”).

§2

 1. Rezerwacji pobytu w Domkach dokonuje się poprzez system rezerwacyjny umieszczony na stronie www.mazurskalaba.pl.
 2. Rezerwacja pobytu w Domku następuje po dokonaniu przez Wynajmującego wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości planowanego pobytu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu zaś umowę najmu uważa się za zawartą.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

§3

Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłatą kwoty zadatku, o którym mowa w §2 niniejszego Regulaminu, w ciągu 48 godzin poprzez wpłatę online dostępną podczas dokonywania rezerwacji lub w mailu potwierdzającym rezerwację. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

§4

W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.

§5

 1. Pozostała kwota za pobyt płatna jest wg następujących zasad:
  1. Sezon A tj. wysoki – najpóźniej 14 dni przed dniem planowanego pobytu
  2. Sezon B tj. średni - najpóźniej 7 dni przed dniem planowanego przyjazdu.
  3. Sezon C tj niski - najpóźniej w dniu przyjazdu.
 2. Opłata miejscowa pobierana jest z góry za cały pobyt w dniu przyjazdu.
 3. Wszystkie płatności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu przyjmowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej (szybkie płatności, BLIK, karty kredytowe/debetowe).
 4. Opłaty za wynajem Domku oraz opłaty miejscowe są pobierane wg aktualnego Cennika dostępnego na stronie mazurskalaba.pl/cennik.
 5. Końcowe sprzątanie:
 6. bez opłaty dla pobytów 5 dni i dłuższych
 7. 60 PLN w przypadku pobytów krótszych niż 5 dni (pobierane z kaucji).

§6

Rozpoczęcie pobytu na Obiekcie zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

§7

W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

§8

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na Obiekcie w sytuacji kiedy kolejna doba w wynajmowanym Domku nie jest zarezerwowana przez nowych Wynajmujących. W takiej sytuacji Wynajmujący zobowiązany jest uzgodnić to z personelem Obiektu najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu i wnieść dodatkową opłatę wg obowiązującego Cennika, jak poniżej:

 1. opuszczenie Domku w godzinach 11:00 – 15:00 – dodatkowa opłata wynosi 25% ceny za kolejną dobę pobytu
 2. opuszczenie Domku w godzinach 15:00 – 18:00 – dodatkowa opłata wynosi 50% ceny za kolejną dobę pobytu.
 3. opuszczenie domku w godzinach 18:00–11:00 następnego dnia – dodatkowa opłata wynosi 100% ceny za kolejną dobę pobytu.

§9

Zakwaterowanie i wykwaterowanie w Domku następuje zawsze w obecności personelu Obiektu lub osoby upoważnionej.

§10

Wykonanie usługi ze strony Obiektu polega na przekazaniu Wynajmującemu czystego i wysprzątanego Domku, gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu i stanie technicznym pomieszczeń.

§11

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie niepogorszonym w stosunku do dnia odbioru Domku oraz pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania może skutkować zapłatą rekompensaty w postaci opłaty dodatkowej w wysokości 150 PLN tytułem końcowego sprzątania domku.

§12

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po zdaniu Domku pod warunkiem, że Wynajmujący przestrzegali regulaminu Obiektu i określonych w nim zasad pobytu oraz nie zachodzą inne przesłanki uniemożliwiające zwrot kaucji. W razie stwierdzenia przez personel Obiektu rażących zaniedbań obowiązującego regulaminu Obiektu a w szczególności pozostawienia przez Wynajmujących nieporządku/nieczystości w opuszczanym Domku bądź zniszczenia czy uszkodzenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Domku lub mienia Obiektu, kaucja w części lub całości (stosownie do oszacowanych strat Obiektu) nie zostanie zwrócona, z uwagi na konieczność pokrycia kosztów usunięcia stwierdzonych zaniedbań, zabrudzeń, przykrych zapachów, nieczystości, uszkodzeń sprzętu itp.

§13

 1. Z chwilą przejęcia kluczy do Domu Wynajmujący staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do Domku Wynajmujący jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia oraz czy jest ono zgodne z przekazaną przez personel Obiektu informacją o ich stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu Domku, fakt ten należy zgłosić personelowi Obiektu nie później niż w ciągu 2 pierwszych godzin pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie Wynajmujący. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń/braków w wyposażeniu oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 2. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania Domku należy zgłaszać niezwłocznie do personelu Obiektu.
 3. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanego Domku lub przekazanego mienia Obiektu, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego i osób z nim przebywających, rozliczane będą na miejscu, tj. podczas pobytu, w pierwszej kolejności z kaucji, którą Wynajmujący uiścił w dniu przyjazdu, o ile kwota kaucji okaże się wystarczająca na pokrycie tych kosztów (np. naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej/zagubionej rzeczy). Szkody rozliczane są wg aktualnie obowiązujących cen rynkowych umożliwiających naprawę lub odtworzenie uszkodzonego wyposażenia lub mienia bądź usunięcia ewentualnych zniszczeń/zabrudzeń itp. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni od daty ujawnienia szkody. W przypadku gdy uiszczona kaucja nie wystarczy na pokrycie opisanych wcześniej szkód Obiekt wystawia Wynajmującemu dodatkową fakturę, która w całości pokryje różnicę pomiędzy uiszczoną kaucją a faktycznym kosztem naprawy szkody, powiększoną o należny podatek.
 4. Zdanie Domku przez Wynajmującego w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie personelowi Obiektu zamiaru wymeldowania i opuszczenia Domku. Personel Obiektu w obecności Wynajmującego sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń a w przypadku braku zastrzeżeń dokona odbioru kluczy od Wynajmującego i zwrotu kaucji o której mowa w §12.
 5. Zgubienie klucza przez Wynajmującego skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 50 PLN.

§14

Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody personelu Obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować personel Obiektu.

§15

 1. Właściciel Domków nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Domkach. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku.
 2. Za doznane urazy i szkody na zdrowiu Wynajmujących spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe, Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym prosimy o rozważenie dokonania we własnym zakresie zakupu odpowiedniego ubezpieczenia medycznego lub NNW.

§16

 1. Do korzystania z Domków uprawnione są osoby zameldowane w Obiekcie. Ilość osób zakwaterowanych w Domku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
 2. Przy meldunku należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. W wyjątkowych sytuacjach obecność osób trzecich musi być uzgodniona z personelem Obiektu, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego.

§17

 1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domku dozwolony pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, jako ich opiekunowie, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Obiektu.
 2. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych, które biorą za nie całkowitą odpowiedzialność, a także zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad korzystania z zainstalowanych tam urządzeń oraz regulaminu placu zabaw.

§18

Wynajmujący i osoby z nim przebywające nie przestrzegający postanowień regulaminu Obiektu, systematycznie zakłócający ciszę nocną, spokój, porządek, nie przestrzegający powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi lub korzystający z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Obiektu, mogą zostać z niego usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań wynikających z tego faktu.

§19

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 6.00 rano.

§20

W Domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Wynajmujący zostanie obciążony kosztami odświeżenia Domku w wysokości 300 PLN.

§21

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§22

Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez personel Obiektu z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel do grilla nie jest na wyposażeniu Domku.

§23

Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, bądź braku czy zakłócenia sygnału TV.

§24

Prosimy o oszczędne korzystanie z energii, wody i innych mediów – wspólnie dbajmy o nasze środowisko! W szczególności:

 1. nie pozostawiajmy włączonego oświetlenia wewnątrz Domku, kiedy nie przebywamy w jego wnętrzu,
 2. upewniajmy się podczas opuszczania Domku, że wszystkie zawory ujęć wody w łazience i kuchni zostały należycie zamknięte.

§25

 1. Do dyspozycji Wynajmujących Domki pozostaje bezpłatny parking.
 2. Na jeden Domek przypada jedno miejsce parkingowe.
 3. Parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez personel Obiektu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Obiektu oraz parkowania pojazdów pod Domkami.
 4. Parking na terenie Obiektu jest niestrzeżony. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu ani za znajdujące się w nich mienie. Właściciel Obiektu nie odpowiada także za jakiekolwiek szkody na mieniu Wynajmującego spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, energia elektryczna, itp.).

§26

Na terenie całego Obiektu i Domków obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.

§27

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd dla m.st Warszawy.

§28

Uzupełnieniem postanowień Regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna pod adresem strony internetowej www.mazurskalaba.pl/polityka-prywatnosci.

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku!